WordPress侧栏访客IP签名欢迎图小工具制作教程

我看网上有很多人都分享过类似的签名图,但是都没有相应的制作教程。今天奇它博客@老白就分享一下“WordPress侧栏访客IP签名欢迎图小工具制作教程”

1. 直接引用版

缺点,不可更改文字和图片

(1)效果样式

a.可爱小柴柴https://bbs.zhiqan.com/15790.html

WordPress侧栏访客IP签名欢迎图小工具制作教程

https://v2ez.com/wp-content/uploads/2022/03/20220315213018-cfbbc.JPEG

b.xhxh

WordPress侧栏访客IP签名欢迎图小工具制作教程

https://v2ez.com/wp-content/uploads/2022/03/20220315213018-6975b.JPEG

c.巧克力和香子兰https://bbs.zhiqan.com/15790.html

WordPress侧栏访客IP签名欢迎图小工具制作教程

https://v2ez.com/wp-content/uploads/2022/03/20220315213018-b0b42.JPEG

d.康娜酱

WordPress侧栏访客IP签名欢迎图小工具制作教程

https://v2ez.com/wp-content/uploads/2022/03/20220315213018-21317.JPEG

e.小埋

WordPress侧栏访客IP签名欢迎图小工具制作教程

https://v2ez.com/wp-content/uploads/2022/03/20220315213019-45d8f.JPEG

由奇它博客转载自https://www.tshock.cc/post/13.html,谢谢站长分享https://bbs.zhiqan.com/15790.html

f.加欢迎版

WordPress侧栏访客IP签名欢迎图小工具制作教程https://v2ez.com/wp-content/uploads/2022/03/20220315213019-7cd0c.JPEGWordPress侧栏访客IP签名欢迎图小工具制作教程https://v2ez.com/wp-content/uploads/2022/03/20220315213019-3c745.JPEG

由奇它博客转载自https://www.azpay.cn/post/150.html,谢谢站长分享

g.加天气版

WordPress侧栏访客IP签名欢迎图小工具制作教程

https://v2ez.com/wp-content/uploads/2022/03/20220315213019-2b895.JPEG

WordPress侧栏访客IP签名欢迎图小工具制作教程

<img src="https://api.szfx.top/info-card/?word=欢迎来到奇它博客"/>

(2)引用教程

WordPress——外观——小工具,填入以下代码即可,其中的链接就是上面的地址,任选其一https://bbs.zhiqan.com/15790.html

  1. <img src="https://bbs.zhiqan.com/ip/" width="100%">

2. 修改制作教程

(1)源码下载

本站自用版:https://qtrj.lanzoul.com/iD9i60192kve

git版1:https://hub.xn--gzu630h.xn--kpry57d/JimmyLing233/Sign-IP-Kaguya

git版2:https://hub.xn--gzu630h.xn--kpry57d/xhboke/IP

背景图:https://ip.ntrqq.net/

(2)修改教程

将上面的源码上传到服务器,注意地址,然后新地址则如下,引用方法如上

https://bbs.zhiqan.com/ip/

WordPress侧栏访客IP签名欢迎图小工具制作教程

 

WordPress侧栏访客IP签名欢迎图小工具制作教程

(3)效果样式

WordPress侧栏访客IP签名欢迎图小工具制作教程

阅读剩余
THE END